دپارتمان های فعال شرکت دانش بنیان ایده آل تشخیص آتیه با دارا بودن کارشناسان برجسته و کارآزموده، مشاوره و ارائه اطلاعات مورد نیاز به مجموعه را سر لوحه کار خود قرار داده اند.دپارتمان های فعال شرکت دانش بنیان ایده آل تشخیص آتیه با دارا بودن کارشناسان برجسته و کارآزموده، مشاوره و ارائه اطلاعات مورد نیاز به مجموعه را سر لوحه کار خود قرار داده اند.

واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه

 واحد تضمین کیفیت

واحد تضمین کیفیت

 واحد مدیریت

واحد مدیریت

واحد تولید

واحد تولید

واحد اداری و منابع انسانی

واحد اداری و منابع انسانی

واحد تدارکات و پشتیبانی

واحد تدارکات و پشتیبانی

واحد مالی-حسابداری

واحد مالی-حسابداری

واحد آموزش

واحد آموزش

 واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت

واحد انفورماتیک (IT)

واحد انفورماتیک (IT)

واحد بازرگانی

واحد بازرگانی

واحد بازاریابی،خدمات پس از فروش

واحد بازاریابی،خدمات پس از فروش