Direct Enzymatic HbA1c Assay Control

کنترل های HbA1c شرکت ایده آل تشخیص آتیه در بررسی درستی (Trueness) و دقت کیت سنجش HbA1c به وسیله اتوآنالایزرهای بیوشیمی به کار برده می شوند.

کنجکاوید برای دانستن اطلاعات بیشتر در مورد محصول ما؟ نگاهی به اینجا بیندازید …

  1. شرایط مجاز نگهداری نمونه قبل از آزمایش:تا پایان انقضا در دمای 8-2 °C