HbA1c Turbidimetric Assay Control

کنترل های HbA1c شرکت ایده آل تشخیص آتیه در بررسی درستی (Trueness) و دقت کیت سنجش HbA1c به روش توربیدومتری توسط اتوآنالایزرهای بیوشیمی به کار برده می شوند.

کنجکاوید برای دانستن اطلاعات بیشتر در مورد محصول ما؟ نگاهی به اینجا بیندازید …